سطل‌بندی کردن

Bucketing

copy icon share icon print icon

تعریف

تبدیل یک ویژگی (feature) معمولا پیوسته بر اساس بازه مقادیر به چندین ویژگی دودویی که سطل (bucket) یا پیاله (bin) نامیده می‌شوند. به عنوان مثال، به جای بیان دما به عنوان یک ویژگی اعشاری پیوسته می‌توان آن را در چندین دسته گسسته با بازه‌های مشخص قرار داد. اگر داده‌های دما با حساسیت ۰.۱ درجه را داشته باشیم، داده‌هایی که دمایی بین ۰.۰ تا ۱۵.۰ درجه دارند می‌توانند در یک دسته قرار بگیرند، دماهای بین ۱۵.۱ تا ۳۰.۰ درجه در دسته دوم، و داده‌های با دمای بین ۳۰.۱ تا ۵۰.۰ در دسته سوم قرار می‌گیرند.