کادر محصورکننده (BBox)

Bounding Box (BBox)

copy icon share icon print icon