کادر محصورکننده

Bounding Box

تعریف

مختصات x و y مستطیلی به دور یک شی در یک تصویر، مانند سگ در تصویر زیر.