پیاله‌بندی کردن

Binning

تعریف

مترادف: سطل‌بندی کردن (bucketing)