طبقه‌بندی دوتایی

Binary Classification

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی از طبقه‌بندی که خروجی آن به یکی از دو دسته ناسازگار تعلق داشته باشد. به عنوان مثال، یک مدل یادگیری ماشین که پیام‌های الکترونیک را بررسی می‌کند و آن‌ها را در یکی از دو کلاس «هرزنامه» و «غیر هرزنامه» دسته‌بندی می‌کند یک طبقه‌بند دوتایی ست.