اریبی (ریاضی)

Bias (Math)

تعریف

رهگیری یا انحراف از مبدا. در مدل‌های یادگیری ماشین اریبی (همچنین به عنوان مقدار اریبی نیز شناخته می‌شود.) به عنوان b یا w0 ارجاع داده می‌شود.

با سوگیری اخلاق و عدالت و سوگیری پیش بینی اشتباه گرفته نشود.