اریبی (ریاضی)

Bias (Math)

copy icon share icon print icon

تعریف

رهگیری یا انحراف از مبدا. در مدل‌های یادگیری ماشین اریبی (همچنین به عنوان مقدار اریبی نیز شناخته می‌شود.) به عنوان b یا w0 ارجاع داده می‌شود.

با سوگیری اخلاق و عدالت و سوگیری پیش بینی اشتباه گرفته نشود.