شبکه عصبی بیزین

Bayesian Neural Network

copy icon share icon print icon

تعریف

یک شبکه عصبی احتمالی متکی به قضیه بیز است که عدم قطعیت در وزن‌ها و خروجی‌های شبکه را به خود اختصاص می‌دهد. بیزین بر خلاف یک مدل رگرسیون (پیش‌بینی یک مقیاس) براساس توزیع مقادیر پیش‌بینی می‌کند. به عنوان مثال ، یک مدل قیمت خانه را 853،000 و بیزین قیمت خانه را 853،000 با انحراف استاندارد 67200 پیش‌بینی می‌کند. با استفاده از بیزین می‌توان کمیت عدم قطعیت را تعیین کرد.(مانند مدل‌های مرتبط با دارو) همچنین از بیش‌برازش جلوگیری کرد.