انتشار معکوس

Backpropagation

تعریف

الگوریتمی برای شبکه‌های عصبی با بیش از یک لایه پنهان است، که برای محاسبه دقیق‌تر گرادیان وزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابتدا مقادیر خروجی هر گره رو به جلو محاسبه می‌شود. سپس مشتقات جزئی خطا با توجه به هر پارامتر با بازگشت به عقب از طریق نمودار محاسبه می شود.