ویژگی مصنوعی

Synthetic Feature

copy icon share icon print icon

تعریف

ویژگی‌ای که در بین ویژگی‌های ورودی قرار ندارد، بلکه با استفاده از یک یا چند مورد از آن‌ها ساخته می‌شود. برای معرفی نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ویژگی‌های حاصل از بهنجارش (normalization) و مقیاس‌گذاری (scaling) به تنهایی به عنوان ویژگی مصنوعی درنظر گرفته نمی‌شوند.