یادگیری ماشین با ناظر

Supervised Machine Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

آموزش یک مدل بر اساس داده‌های ورودی و برچسب‌های متناظر آن‌ها. یادگیری ماشین با ناظر مانند دانش آموزی است که با مطالعه‌ی مجموعه‌ای از سوالات و پاسخ‌های مربوط به آن‌ها، موضوعی را یاد می‌گیرد. بعد از تسلط بر روی نگاشت بین سوال‌ها و پاسخ‌ها، دانش‌آموز می‌تواند برای سوالاتی از آن موضوع که قبلا ندیده جواب تولید کند.

متضاد: یادگیری ماشین بدون نظارت