کمینه‌سازی ریسک ساختاری

Structural Risk Minimization (SRM)

copy icon share icon print icon

تعریف

الگوریتمی که بین دو هدف زیر تعادل برقرار می‌کند:

  • تمایل به ساخت پیش‌بینی‌کننده‌ترین مدل (مثلا با کمترین خطا)
  • تمایل به ساده نگه داشتن مدل تا حد امکان (مثلا استفاده از نظم‌دهی قوی)

به عنوان مثال، تابعی که مقدار خطا + نظم‌دهی را بر روی مجموعه داده آموزش کمینه می‌کند یک الگوریتم کمینه‌سازی ریسک ساختاری است.

متضاد: کمینه‌سازی ریسک تجربی