گام

Step

تعریف

بک ارزیابی رو‌به‌جلو و معکوس بر روی یک دسته از داده‌ها.