مدل ایستا

Static Model

تعریف

مدلی که به صورت برون‌خطی (offline) آموزش دیده است.