حالت

State

تعریف

در یادگیری تقویتی، مقادیر پارامتر که تنظیمات فعلی محیطی را توصیف می‌کند‌، که عامل برای انتخاب یک عمل از آن استفاده می‌کند.