مجذور خطای Hinge

Squared Hinge Loss

تعریف

مربع خطای Hinge. مجذور خطای hinge داده‌های پرت را شدیدتر از خطای hinge عادی سرکوب می‌کند.