ادغام مکانی

Spatial Pooling

تعریف

اطلاعات بیشتر: ادغام