پراکندگی

Sparsity

copy icon share icon print icon

تعریف

تعداد المان‌هایی از یک بردار یا ماتریس که صفر هستند تقسیم بر تعداد کل المان‌ها. به عنوان مثال، یک ماتریس ۱۰*۱۰ با ۹۸ سلول برابر صفر را درنظر بگیرید. مقدار پراکندگی در این مثال برابر است با:

پراکندگی ویژگی به پراکندگی در یک بردار ویژگی، و پراکندگی مدل به پراکندگی در وزن‌های یک مدل اشاره می‌کند.