بردار پراکنده

Sparse Vector

تعریف

یک بردار که بیشتر مقادیرش صفر هستند.

مطالعه بیشتر: ویژگی پراکنده