ویژگی پراکنده

Sparse Feature

copy icon share icon print icon

تعریف

یک بردار ویژگی که مقادیر آن اکثرا صفر یا خالی هستند. به عنوان مثال، یک بردار که تنها یک مقدار ۱ و میلیون‌ها مقدار صفر دارد پراکنده است. به عنوان مثال دیگر، کلماتی که در عبارت مورد جست‌و‌جو قرار دارند می‌توانند یک بردار پراکنده باشند. (در هر زبان کلمات بسیار زیادی وجود دارد اما تنها تعداد محدودی از آن‌ها در یک عبارت فرضی وجود دارند.)

متضاد: ویژگی متراکم