تابع بیشینه هموار

Softmax

copy icon share icon print icon

تعریف

تابعی که به ازای هر دسته در یک مدل طبقه‌بندی چندکلاسه احتمال را محاسبه می‌کند. مجموع احتمالات برابر ۱ خواهد بود. به عنوان مثال، تابع بیشینه هموار ممکن است تشخیص دهد که احتمال این که یک تصویر مشخص متعلق به دسته «سگ» باشد برابر ۰.۹، «گربه» برابر ۰.۰۸ و «سگ» برابر ۰.۰۲ است. این تابع همچنین تابع بیشینه هموار کامل (full softmax) نیز نامیده می‌شود.

متضادها: نمونه‌گیری در دسترس (داوطلبانه)