اندازه‌گیری شباهت

Similarity Measure

تعریف

در الگوریتم‌های خوشه‌بندی، به معیاری گفته می‌شود که برای تعیین این که چقدر دو نمونه به هم شبیهند، استفاده می‌شود.