تابع سیگموید

Sigmoid Function

copy icon share icon print icon

تعریف

تابعی که خروجی رگرسیون چندجمله‌ای یا لجستیک را به احتمال نگاشت می‌دهد و مقداری بین ۰ و ۱ برمی‌گرداند. تابع سیگوید به صورت زیر تعریف شده است:

که سیگما در مساله‌های رگرسیون لجستیک به سادگی به شکل زیر تعریف می‌شود:

به بیان دیگر، تابع سیگموید مقدار ورودی را تبدیل به احتمالی بین ۰ و ۱ می‌کند.

در برخی از شبکه‌های عصبی، از تابع سیگموید به عنوان تابع فعال‌ساز استفاده می‌شود.