مدل توالی

Sequence Model

تعریف

مدلی که در آن ورودی‌ها به یک توالی وابسته هستند. به عنوان مثال، پیش‌بینی فریم بعدی در یک ویدیو بر اساس فریم‌های قبلی‌ای که از آن مشاهده شده.