تحلیل احساسات

Sentiment Analysis

copy icon share icon print icon

تعریف

استفاده از الگوریتم های آماری یا یادگیری ماشین برای تعیین نگرش کلی یک گروه - مثبت یا منفی - نسبت به یک خدمت، محصول، سازمان یا موضوع. به عنوان مثال، یک الگوریتم می‌تواند با استفاده از درک زبان طبیعی، دیدگاه افراد را از بین بازخوردهای متنی یک دوره دانشگاهی تجزیه و تحلیل کند تا میزان علاقه دانش‌آموزان به آن دوره را مشخص کند.