ویژگی حساسیت‌برانگیز

Sensitive Attribute

تعریف

یک ویژگی انسانی که ممکن است به دلایل حقوقی، اخلاقی، اجتماعی یا شخصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.