یادگیری نیمه نظارت شده

Semi-Supervised Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

آموزش مدلی بر روی داده ها که در برخی از نمونه های آموزش دارای برچسب است اما در برخی دیگر اینگونه نیست. یک روش برای یادگیری نیمه نظارت ، استنباط برچسب برای مثالهای بدون برچسب و سپس آموزش بر روی برچسب های استنباط شده برای ایجاد یک مدل جدید است. اگر به دست آوردن برچسب ها گران باشد اما نمونه های بدون برچسب فراوان ، یادگیری نیمه نظارت شده می تواند مفید باشد.