رتبه‌بندی

Scoring

تعریف

بخشی از یک سیستم توصیه‌گر که برای هر مورد تولید شده به عنوان نامزد پیشنهادی، یک مقدار یا رتبه‌ را ایجاد می‌کند.