اسکالر

Scalar

copy icon share icon print icon

تعریف

یک عدد یا یک رشته منفرد که می‌تواند به عنوان تنسور درجه ۰ نمایش داده شود. به عنوان مثال کدهای زیر هر کدام یک مقیاس را در TensorFlow ایجاد می‌کنند:

breed = tf.Variable("poodle", tf.string)
temperature = tf.Variable(27, tf.int16)
precision = tf.Variable(0.982375101275, tf.float64)