تعمیم

Generalization

تعریف

به توانایی مدل در ارائه پیش‌بینی‌های صحیح در مورد داده‌های جدید برای آموزش مدل اشاره دارد.