منطقه زیر منحنی ROC

Area under the ROC curve

تعریف

AUC (ناحیه زیر منحنی ROC) را ببینید.