AUC (ناحیه زیر منحنی ROC)

AUC (Area Uder the ROC Curve)

copy icon share icon print icon

تعریف

یک معیار ارزیابی است که تمام آستانه‌های طبقه‌بندی ممکن را در نظر می‌گیرد.

ناحیه زیر منحنی ROC احتمالی است که در آن طبقه‌بند اطمینان بیشتری کسب کند که یک نمونه مثبت که به طور تصادفی انتخاب شده‌ است در واقع مثبت‌تر از آن است که یک نمونه منفی انتخاب شده به طور تصادفی مثبت باشد.