منطقه زیر منحنی PR

Area under the PR curve

تعریف

PR AUC (ناحیه زیر منحنی PR) را ببینید.