ناحیه زیر منحنی PR

PR AUC (area under the PR curve)

copy icon share icon print icon

تعریف

ناحیه زیر منحنی دقت-بازخوانی (precision-recall) که با رسم کردن نقاط دقت و بازخوانی به ازای مقادیر مختلف آستانه دسته‌بندی به دست می‌آید. بسته به نحوه محاسبه آن، این نمودار می‌تواند معادل میانگین دقت مدل باشد.