عرض

Width

تعریف

به تعداد سلول‌های عصبی در یک لایه‌ی خاص از شبکه‌ی عصبی گفته می‌شود.