مدل گسترده

Wide Model

copy icon share icon print icon

تعریف

یک مدل خطی که به طور معمول شامل تعداد زیادی ویژگی‌های ورودی پراکنده است و ما از آن به عنوان "گسترده" یاد می‌کنیم زیرا چنین مدلی نوع خاصی از شبکه عصبی با تعداد زیادی ورودی است که مستقیم به گره خروجی متصل می‌شوند. با وجود اینکه اشکال زدایی و بازرسی از مدل های گسترده اغلب راحت تر از مدل‌های عمیق است، این مدل‌ها نمی توانند غیرخطی بودن را از طریق لایه‌های نهان بیان کنند. اما می توانند از تغییراتی مانند عبور از ویژگی‌ها و جفت‌بندی برای مدل سازی غیرخطی‌ها به روش‌های مختلف استفاده کنند( برخلاف مدل عمیق).