حداقل مربعات متناوب (WALS)

Weighted Alternating Least Squares(wals)

تعریف

الگوریتمی برای به حداقل رساندن تابع هدف هنگام فاکتورگیری ماتریس در سیستم‌های توصیه‌گر که می‌تواند وزنه‌ای سبک برای نمونه‌های ازدست رفته باشد. WALS خطای مربع وزنی بین ماتریس اصلی و بازسازی را با تناوبی بین تثبیت ردیف و ستون فاکتور گذاری به حداقل می‌رساند. هر یک از این بهینه سازی‌ها را می‌توان با حداقل بهینه سازی محدب مربع حل کرد. برای جزئیات بیشتر به دوره سیستم‌های توصیه‌گر مراجعه کنید.