وزن

Weight

تعریف

ضریب یک ویژگی در یک مدل خطی یا یک لبه در شبکه عمیق است. هدف از آموزش یک مدل خطی، تعیین وزن ایده‌آل برای هر ویژگی است. اگر وزنی 0 باشد، ویژگی مربوط به آن به مدل کمکی نمی‌کند.