هزینه‌ی Wasserstein

Wasserstein Loss

تعریف

یکی از توابع هزینه است که بر اساس فاصله زمین متحرک (EMD) بین توزیع داده‌های تولید شده و داده‌های واقعی است و معمولا در شبکه‌های مولد تخاصمی استفاده می‌شود.

هزینه‌ی Wasserstein عملکرد از دست رفته پیش فرض در TF-GAN است.