مجموعه اعتبار سنجی

Validation Set

تعریف

زیرمجموعه‌ای از مجموعه داده - جدا از مجموعه‌ی آموزش - که در اعتبار سنجی استفاده می‌شود.

در تضاد با مجموعه آموزش و مجموعه آزمایش است.