اعتبار‌ سنجی

Validation

تعریف

فرایندی که به عنوان بخشی از آموزش با استفاده از مجموعه اعتبار سنجی، برای ارزیابی کارایی مدل یادگیری ماشین استفاده می‌شود. از آنجا که این مجموعه از مجموعه آموزش جداست، اعتبار سنجی به شما اطمینان می‌دهد که عملکرد مدل فراتر از مجموعه آموزش است.

در تضاد با مجموعه آزمایش است.