V

حرف V

Letter V

کلمات توضیح
۱ Validation

فرایندی که به عنوان بخشی از آموزش با استفاده از مجموعه اعتبار سنجی، برای ارزیابی کارایی مدل یادگیری ماشین استفاده می‌شود. از آنجا که این مجموعه از مجموعه آموزش جداست، اعتبار سنجی به شما اطمینان می‌دهد...

۲ Validation Set

زیرمجموعه‌ای از مجموعه داده - جدا از مجموعه‌ی آموزش - که در اعتبار سنجی استفاده می‌شود. در تضاد با مجموعه آموزش و مجموعه آزمایش است.

۳ Vanishing Gradient Problem

گرایش شیب لایه‌های پنهان اولیه در برخی از شبکه‌های عصبی عمیق به طور شگفت انگیزی مسطح (کم) می‌شود. شیب‌های فزاینده کمتر منجر به تغییرات فزاینده‌ی کوچک‌تر در وزن گره‌های یک شبکه عصبی عمیق می‌شود که منجر...