ماتریس کاربر

User Matrix

copy icon share icon print icon

تعریف

در سیستم‌های توصیه‌گر یک تعبیه است، که توسط فاکتوراسیون ماتریس ایجاد می‌شود و سیگنال‌های نهان درباره تنظیمات کاربر را در خود نگه می‌دارد.

هر ردیف از ماتریس کاربر، اطلاعاتی در مورد قدرت نسبی سیگنال‌های نهان مختلف برای یک کاربر خاص را دارد. به عنوان مثال یک سیستم توصیه فیلم را در نظر بگیرید، در این سیستم سیگنال‌های نهان در ماتریس کاربر ممکن است نشان دهنده‌ی علاقه هر کاربر به ژانرهای خاص باشد یا تفسیر سیگنال‌های سخت‌تری که شامل تعاملات پیچیده در چندین عامل است.

ماتریس کاربر برای هر ویژگی نهان یک ستون و برای هر کاربر یک ردیف دارد. یعنی ماتریس کاربر همان تعداد ردیف با ماتریس هدف را دارد که فاکتور می‌شود. به عنوان مثال با توجه به سیستم توصیه فیلم برای 1،000،000 کاربر، ماتریس کاربر 1،000،000 ردیف خواهد داشت.