افزودن وزن

Upweighting

تعریف

افزودن وزن برای کلاس نمونه‌کاهی برابر با فاکتوری که در آن نمونه برداری صورت گرفته است.