یادگیری ماشین بدون نظارت

Unsupervised Machine Learning

copy icon share icon print icon

تعریف

آموزش یک مدل برای یافتن الگوها در یک مجموعه داده که به طور معمول یک مجموعه داده بدون برچسب است.

متداول‌ترین کاربرد یادگیری ماشین بدون نظارت، خوشه‌بندی داده‌ها در گروه‌هایی از نمونه‌های مشابه است. به عنوان مثال این الگوریتم می‌تواند آهنگ‌ها را براساس ویژگی‌های مختلف موسیقی خوشه‌بندی کند که خوشه‌های حاصل می‌توانند به ورودی دیگری، برای الگوریتم‌های یادگیری ماشین (به عنوان مثال برای یک سرویس توصیه موسیقی) تبدیل شوند. در دامنه‌هایی که به سختی می‌توان برچسب واقعی را به دست آورد، استفاده از خوشه‌بندی می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال در حوزه‌هایی مانند ضد سو استفاده و تقلب می‌توانند به درک بهتر انسان از داده‌ها کمک کنند.

مثالی دیگر از یادگیری ماشین بدون نظارت، تحلیل مولفه اصلی(PCA) است. استفاده از PCA بر روی یک مجموعه داده که حاوی محتوای میلیون‌ها سبد خرید، ممکن است نشان دهد که سبدهای خرید حاوی لیمو به طور مکرر دارای آنتی اسیدها نیز هستند.

مقایسه با یادگیری ماشین تحت نظارت.