نمونه‌ای بدون برچسب

Unlabeled Example

تعریف

نمونه‌ای که شامل یک سری ویژگی، اما فاقد برچسب است. نمونه‌های بدون برچسب ورودی استنتاجی هستند که در حین آموزش یادگیری نیمه نظارت شده و بدون نظارت از آن‌ها استفاده می‌شود.