U

حرف U

Letter U

کلمات توضیح
۱ Unawareness(To A Sensitive Attribute)

موقعیتی که در آن ویژگی‌های حساس وجود دارند، اما در میان داد‌ه‌های آموزش نیستند. از آنجایی که ویژگی‌های حساس اغلب با سایر ویژگی‌های داده‌ ارتباط دارند، مدلی که با عدم آگاهی نسبت به یک ویژگی حساس آموزش...

۲ Underfitting

زمانی رخ می‌دهد که مدل پیچیدگی داده‌های آموزش را به دست نیاورده است و توانایی پیش‌بینی آن ضعیف است. بسیاری از مسائل می‌توانند باعث کم‌برازش شوند از جمله: آموزش مجموعه‌ی اشتباه از ویژگی‌ها. دوره‌های...

۳ Unlabeled Example

نمونه‌ای که شامل یک سری ویژگی، اما فاقد برچسب است. نمونه‌های بدون برچسب ورودی استنتاجی هستند که در حین آموزش یادگیری نیمه نظارت شده و بدون نظارت از آن‌ها استفاده می‌شود.

۴ Unsupervised Machine Learning

آموزش یک مدل برای یافتن الگوها در یک مجموعه داده که به طور معمول یک مجموعه داده بدون برچسب است. متداول‌ترین کاربرد یادگیری ماشین بدون نظارت، خوشه‌بندی داده‌ها در گروه‌هایی از نمونه‌های مشابه است. به...

۵ Upweighting

افزودن وزن برای کلاس نمونه‌کاهی برابر با فاکتوری که در آن نمونه برداری صورت گرفته است.

۶ User Matrix

در سیستم‌های توصیه‌گر یک تعبیه است، که توسط فاکتوراسیون ماتریس ایجاد می‌شود و سیگنال‌های نهان درباره تنظیمات کاربر را در خود نگه می‌دارد. هر ردیف از ماتریس کاربر، اطلاعاتی در مورد قدرت نسبی سیگنال‌های...