نرخ مثبت حقیقی

True Positive Rate (TPR)

تعریف

نرخ مثبت حقیقی به شکل زیر محاسبه می‌شود:

این مقدار بر روی محور y ها در منحنی ROC نوشته می‌شود.

مترادف: بازخوانی (recall)