مثبت واقعی

True Positive (TP)

تعریف

مثالی که در آن مدل به درستی کلاس مثبت را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، این مدل استنباط می‌کند که یک پیام الکترونیکی خاص هرزنامه است و آن پیام واقعا هرزنامه بوده است.