منفی واقعی

True Negative (TN)

تعریف

مثالی که در آن مدل کلاس منفی را به درستی پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، این مدل استنباط می‌کند که یک پیام الکترونیکی خاص اسپم نیست و آن پیام واقعا اسپم نبوده است.