سه کلمه‌ای

Trigram

تعریف

یک N-کلمه‌ای که در آن مقدار N برابر ۳ است.