ناوردایی انتقالی

Translational Invariance

copy icon share icon print icon

تعریف

در یک مساله طبقه‌بندی تصاویر، به توانایی الگوریتم در دسته‌بندی درست عکس در شرایطی که جایگاه اشیا در تصویر تغییر می‌کند گفته می‌شود. به عنوان مثال، الگوریتم باید بتواند سگ را در تصویر تشخیص دهد، چه سگ در مرکز تصویر باشد و چه در سمت راست یا چپ آن.

مطالعه بیشتر: ناوردایی اندازه‌ای (size invariance) ، ناوردایی چرخشی (rotational invariance)